MATRIEK EINDEKSAMEN

MEDIAVERKLARING GEEN EMBARGO
KLERKSDORP, SUID-AFRIKA
30 OKTOBER 2023
UITGEREIK DEUR ADV. PIETER AUCAMP, ONDERLEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING
PARTY
Kontaknommer: 076 111 7111
E: admin@afrsp.org.za
ONDERWERP: MATRIEK EINDEKSAMEN
Die matriek-eindeksamen vir Suid-Afrikaanse leerders begin vandag. Die Afrikaner
Selfbeskikking Party (AFRSP) wil almal sterkte toewens en hoop dat die groot getal
jongmense wat binnekort óf verder gaan studeer óf tot die werksmag sal toetree in staat
sal wees om hulle drome te verwesenlik. Dat hulle uiteindelik ‘n werk sal kry en ‘n
positiewe bydrae tot die land kan maak, eerder as om op staatstoelae te moet reken of
hulle heil in die buiteland te gaan soek.
Onderwys in die RSA se standaarde is egter lank nie meer wat dit behoort te wees nie
en die ekonomiese klimaat deur die ANC-regering geskep verydel boonop die ideaal
om ‘n welvarende land te skep.
Dit is wetenskaplik bewys dat moedertaal onderrig die beste resultate oplewer. Verder
is dit ‘n internasionaal erkende reg dat volke self oor hulle onderwys mag besluit.
Hierdie reg is o.a. erken in art. 14 van die VN se Deklarasie oor die Regte van
Inheemse Volke wat ook deur die Suid- Afrikaanse regering onderteken is, hoewel die
ANC vanuit sy ideologiese perspektief dit nie wil toelaat nie.
Uiteindelik is blywende vrede tussen volke en kulture slegs moontlik as die reg tot
selfbeskikking erken en uitgeleef word. Die AFRSP sal onverpoos daarvoor ywer om
hierdie reg vir ons volk te verwesenlik.

MEDIA STATEMENT NO EMBARGO
KLERKSDORP, SOUTH AFRICA
OCTOBER 30, 2023
ISSUED BY ADV. PIETER AUCAMP, DEPUTY LEADER, AFRIKANER SELF-
DETERMINATION PARTY
Contact number: 076 111 7111
E: admin@afrsp.org.za
SUBJECT: FINAL MATRIC EXAMS
The final matric exams for South African learners start today. The African Self-
Determination Party (AFRSP) wishes everyone well and hopes that the large number of
young people who will soon either study further or enter the workforce will be able to
achieve their dreams. That they will eventually find a job and make a positive
contribution to our country, rather than having to count on government grants or
seeking salvation abroad.
However, the standard of education in the RSA has long ceased to be what it should be
and the economic climate created by the ANC government also thwarts the ideal of a
prosperous country.
It has been scientifically proven that education in one’s mother tongue delivers the best
results. Furthermore, it is an internationally recognised right for peoples to decide for
themselves about their children’s education. This right was also recognised in art. 14 of
the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Even though it was signed by
the South African government, the ANC, always promoting their ideological agenda, do
not allow for this.
Ultimately, lasting peace between peoples and cultures is only possible when the right
to self-determination is recognized. The AFRSP will continue to work tirelessly to
realise this right for our people.