AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY VERWERP DIE SOGENAAMDE “UNLAWFUL ENTRY ON PREMISES” WETSONTWERP

ONDERWERP: AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY VERWERP DIE SOGENAAMDE “UNLAWFUL ENTRY ON PREMISES” WETSONTWERP EN STEL NUWE, VERBETERDE WETLIKE BESKERMING VOOR VIR WETTIGE SUID-AFRIKAANSE HUIS- EN GRONDBEWONERS.

Die leier van die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP”), advokaat Jurg Prinsloo SC, het Vrydag in ʼn sterkbewoorde skriftelike voorlegging van die party aan die Departement van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling die ANC-regering se voorgestelde “Unlawful Entry on Premises Bill” verwerp.

 In die voorlegging is die wetsontwerp beskryf as” ʼn onnodig lang, swak bewoorde stuk wetgewing met potensiële verwoestende gevolge vir wettige bewoners van grond en geboue”.

Die wetgewing se beoogde verbieding van wettige bewoners se huidige regte om self dadelik onwettige betreders van hul grond of geboue in hegtenis te neem, en ander persone se reg om daarmee hulp te verleen, word onder andere ten sterkste in die voorlegging  afgekeur.

Die belemmering van wettige bewoners se reg tot selfverdediging teen onwettige betreders daarin, word ook verwerp.

In teenstelling met die wetsontwerp stel die Afrikaner Selfbeskikking Party in die voorlegging voor dat die Strafproseswet versterk word om eerstens enige persoon wetlik te magtig om sy eie, of ʼn ander persoon se, eiendom wat onwettig deur iemand anders beskadig word, met sodanige geweld te beskerm as wat nodig is om die beskadiging te stop.

Tweedens word voorgestel dat die Strafproseswet verder gewysig word sodat dit wetlik vermoed word dat enige inbreker in ʼn woning geag word ʼn bedreiging vir die lewe van die wettige bewoners van daardie woning te wees vir solank as wat die inbreker in die woning is, en dat die wettige bewoners dan dodelike geweld, soos omskryf in artikel 49(1)(a) van die Strafproseswet, teen die inbreker mag gebruik om hulself te beskerm.

In ʼn mediaverklaring vandag het advokaat Prinsloo sy misnoeë met die wetsontwerp uitgespreek. “Die regering is mos bewus van die dekades-oue vlaag misdade teen wettige bewoners van grond en geboue. Waarom wil hulle dan wetgewing soos hierdie maak wat wettige bewoners nog meer kwesbaar as nou sal maak?” vra hy.

 “Daar is duidelik uiteindelik net een blywende oplossing vir Suid-Afrikaners wat veiligheid en vrede in die land wil herstel. Dit is die skepping van volkstate vir elke inheemse volk in Suid-Afrika waarin elke volk volle seggenskap sal hê oor homself, insluitend aspekte soos sy eie veiligheid. Terselfdertyd kan elke volkstaat dan in samewerking met die ander inheemse volkstate die reuse-potensiaal van hierdie deel van die wêreld tot ons almal se voordeel ontwikkel”.

MEDIA STATEMENT       (Afrikaans version above)        NO EMBARGO

ROODEPOORT, SOUTH AFRICA

20 September 2022

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER -SELFDETERMINATION PARTY

Contact number: 073 327 2061

E: leier@afrsp.org.za

Subject: AFRIKANER SELFR-DETERMINATION PARTY REJECTS THE SO-CALLED “UNLAWFUL ENTRY ON PREMISES BILL” AND PROPOSES NEW, IMPROVED LEGAL PROTECTION FOR LAWFUL SOUTH AFRICAN OCCUPIERS OF HOMES AND LAND.

The leader of the Afrikaner Self-determination Party, Advocate Jurg Prinsloo SC, on Friday rejected the proposed “Unlawful Entry on Premises Bill” of the ANC government in a strongly worded written presentation of the party to the Department of Justice and Constitutional Development.

In the presentation the Bill is described as “an unnecessarily lengthy, badly worded piece of legislation with potentially devastating effects to the rights of lawful occupiers of land and buildings”.

The proposed removal of the current existing right of lawful occupiers to immediately personally arrest unlawful trespassers on their land or in their buildings, and the right of other persons to assist them in doing so, is one of the aspects in the Bill strongly condemned in the presentation.

The proposed curtailment of the right to self-defence of lawful occupiers against unlawful trespassers is also rejected.

In contrast to the Bill, the Afrikaner Self-determination Party recommends that the Criminal Procedure Act should be strengtened by firstly authorising any person to protect his own property, or property of any other person, against being unlawfully damaged by any other person with such force as is necessary to stop the damaging.

Secondly it is recommended that the Criminal Procedure Act should be further amended so that it is legally presumed that any housebreaker into a dwelling poses a threat to the lives of all lawful occupiers of that dwelling for the duration of the housebreaker’s presence in that dwelling, and that the lawful occupiers may consequently use “deadly force” as described in section 49(1)(a) of that Act against the housebreaker to protect themselves.

In the media statement today, Advocate Prinsloo expressed his displeasure with the Bill. “The government is surely aware of the decades-old crime wave against lawful occupiers of land and buildings both in rural and urban areas. Why do they then want to make laws like this which will make lawful occupiers even more vulnerable?” he asks.

“There is clearly ultimately only one lasting solution for South Africans who want to restore safety and peace in the country. It is the creation of peoples’ states for the indigenous peoples of South Africa in which every people can exercise full control over itself, including aspects such as its safety. At the same time these peoples’ states can then assist each other to develop the full potential of this part of the world in the interest of us all.”