Onderwerp: BRAND IN DIE PARLEMENT VAN SUID-AFRIKA – 2 JANUARIE 2022

Die Afrikaner Selfbeskikking Party het sedert vroeg op 2 Januarie 2022 saam met die res van Suid-Afrika se burgers en die buiteland aanskou hoe groot dele van die parlementsgebou in Kaapstad brand. Volgens die nuutste inligting smeul sekere dele daarvan vandag nog en is een persoon in hegtenis geneem onder verdenking van huisbraak en brandstigting.

Die feit dat die gebou van die hoogste wetgewende gesag van die land so oënskynlik onopgemerk binnegedring en aan die brand gesteek kon word, toon ons insiens weereens die totale onvermoë van die ANC/SA Kommunistiese Party/COSATU alliansie om hierdie staat tot voordeel van al sy burgers te regeer. Dit is ons insiens duidelik dat die bestuurskader (as mens so na hulle kan verwys) van die Parlement, Suid-Afrikaanse Polisiediens en Staatsveiligheidsagentskap nie gesamentlik redelike voorsorgmaatreëls teen aanvalle van hierdie aard op die parlement getref het nie.

Soos gewoonlik verwag ons dat geeneen van die hoofde van hierdie instansies of hul politieke hoofde aanspreeklikheid sal aanvaar vir hierdie fiasko, en uit hul ampte bedank nie.

Hierdie voorval illustreer nogeens dat die Afrikanervolk en ander inheemse volke van Suid-Afrika nie kan bekostig om deur die onbevoegde ANC/SA Kommunistiese Party/COSATU alliansie regeer te word in ʼn unitêre Suid-Afrika

nie.

Selfbeskikking in hul eie volkstate, met onderlinge hulpverlening in terme van interstaatlike verdrae tussen hulle, is die enigste wyse waarop hierdie inheemse volke van die vernietigende onbevoegdheid en gebrek aan verantwoordelikheidsin van die huidige kommunistiese drieparty-alliansie gered kan word.

MEDIAVERKLARING (English version below)                           GEEN EMBARGO

ROODEPOORT, SUID-AFRIKA

3 JANUARIE 2022

UITGEREIK DEUR ADV. JURG PRINSLOO SC, LEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY

Kontaknommer: 0824142687

E: leier@afrsp.org.za

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC Leier

MEDIA STATEMENT (Afrikaans version above)                          NO EMBARGO

ROODEPOORT, SOUTH AFRICA

3 JANUARY 2022

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF-DETERMINATION PARTY

Contact number: 0824142687

E: leier@afrsp.org.za

Subject: FIRE IN THE PARLIAMENT OF SOUTH AFRICA – 2 JANUARY 2022

The Afrikaner Self-determination Party, together with the rest of the citizens of South Africa and the international community, witnessed since early in the morning of 2 January 2022 how large sections of the parliament building were burning in Cape Town. According to the latest information certain sections of the building were still smouldering today and one person has been arrested on suspicion of housebreaking and arson.

The fact that the building housing the highest legislative authority of the country could ostensibly be penetrated so easily and be set on fire, in our opinion again illustrates the total inability of the ANC/SA Communist Party/COSATU alliance to govern this state to the benefit of all its citizens. It is in our opinion clear that the management (if one can

call them that) of Parliament, the South African Police and State Security Agency did not collectively take reasonable precautionary measures against attacks of this nature on Parliament.

As usual, we expect that none of the departmental heads of these entities or their political heads will accept responsibility for this fiasco, and resign from their offices.

This incident illustrates again that the Afrikaner people and the other indigenous peoples of South Africa cannot afford to be governed by the incompetent ANC/SA Communist Party/ CODATU alliance in a unitary South Africa.

Self-determination in their own national states, with mutual aid in terms of inter-state treaties between them, is the only way in which these indigenous peoples can be saved from the destructive incompetence and lack of accountability of the current communist tri-partite alliance government.

-End-