AFGELOPE STEMMING OOR WYSIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DIE GRONDWET VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Die parlementêre debat, stemming en mediaverklarings oor die wysiging van artikel 25 van die Suid-Afrikaanse grondwet op Dinsdag 7 Desember 2021 het sekere dinge weer duidelik gemaak.

  1. Die ANC het sy onverbloemde vyandskap teenoor die blankes van Suid-Afrika, insluitend die Afrikanervolk, weer gewys in die debat en in die stemming. Mathole Motshekga, daardie ou bekende ANC-voorbok, het in sy toespraak verwys na die beweerde sogenaamde “original sin” van ontneming van grond van swartmense. Die term “swartmense” het bloot nou in die ANC se propaganda-taal verander na “Africans”. Daarmee gee die ANC gelyktydig te kenne dat blankes nie “Africans” – mense van Afrika – is nie. Hierdie nuwe politieke strategie bou voort op die leuen wat Cyril Ramaphosa tydens sy “Versoeningsdag”-toespraak op 16 Desember 2019 kwytgeraak het dat die Voortrekkers in 1838 sogenaamd “invallers” in die Zoeloe-koninkryk was. Dit is ook klaarblyklik die basis waarop die kommunis Blade Nzimande, Minister van Hoër Onderwys, beweer dat Afrikaans nie ʼn inheemse (Afrika-) taal is nie.
  • Die ANC het al vòòr die stemming in ʼn verklaring gesê dat hulle voortgaan met herverdeling van grond (lees: toekenning van grond aan swartmense ten koste van ander landsburgers) al verloor hulle die stemming in die parlement. Die Wysigingswetsontwerp op Onteiening (B 4D – 2015) wat hulle reeds vòòr Dinsdag se stemming ter tafel gelê het, is deel van daardie plan.
  • Opposisie-partye wat die publiek probeer wysmaak dat die uitslag van die stemming deur hul sogenaamde “standvastigheid” of “harde werk” bereik is, of enigsins die suksesvolle beskerming deur die huidige grondwetlike bedeling bewys, onderskat die publiek se insig. Die uitslag het bloot die bekende politieke standpunte van die onderskeie partye bevestig. Die kommunistiese EFF se klomp stemme is byvoorbeeld deel van die teenstem teen die wysiging, nie omdat hulle teen onteiening sonder vergoeding is nie, maar omdat hulle ALLE eiendom sonder vergoeding aan die staat toegeken wil hê.
  • Die bedreiging van privaat eienaarskap deur die ANC en hul kommunistiese meelopers soos die EFF is ver van verby. Artikel 1 van die bogenoemde Onteieningswetsontwerp bepaal dat “eiendom” in terme van die (nou ongewysigde) artikel 25 van die Grondwet verstaan moet word. Die nou ongewysigde artikel 25 (4)(b) van die Grondwet bepaal dat “eiendom” nie eens beperk is tot grond nie. Verder sluit onteiening van eiendom in die “openbare belang” in terme van die ongewysigde Artikel 25 (4)(a) van die Grondwet onteiening as deel van “grondhervorming” in. Motshekga se woorde moet ooglopend in daardie konteks verstaan word.

Die Afrikaner Selfbeskikking Party is nie geflous deur die uitslag van hierdie parlementêre stemming nie. Die party waarsku mede-Suid-Afrikaners dat ons moet voorberei vir ʼn voortgesette kommunistiese aanslag teen ons privaat eiendomsreg deur die ANC en sy meelopers.

MEDIAVERKLARING                              (English version below)                      Geen embargo

JOHANNESBURG, SUID-AFRIKA

8 DESEMBER 2021

UITGEREIK DEUR ADV. JURG PRINSLOO SC, LEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY(“AFRSP”)

Kontaknommer: 0824142687

E: leier@afrsp.org.za

MEDIA STATEMENT                             (Afrikaans version above)               No embargo

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA

8 DECENBER 2021

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF-DETERMINATION PARTY

Contact number : 0824142687

E: leier@afrsp.org.za

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC Leier

Subject: RECENT VOTE ON PROPOSED AMENDMENT OF SECTION 25 OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

The parliamentary debate, vote and media statements about the proposed amendment of section 25 of the South African Constitution on Tuesday 7 December 2021 once again made certain things clear.

  1. The ANC once again made its undisguised hostility towards the white people of South Africa, including the Afrikaner people, in the debate and in the vote. Mathole Motshekga, that old known ANC stalwart, referred in his speech to the alleged so-called “original sin” of dispossession of land of black people. The term “black people” has just changed in the ANC’s propaganda language to “Africans”. With that the ANC intimates simultaneously that white people are not “Africans” – people of Africa.This new political strategy builds on the lie which Cyril Ramaphosa told during his “Day of Reconciliation” speech on 16 December 2019 that the Voortrekkers were invaders of the Zulu kingdom in 1838. It is apparently also the basis on which the communist Blade Nzimande alleges that Afrikaans is not an indigenous (African) language.
  • The ANC declared even before the vote that they would be continuing with land redistribution (read: allocation of land to black people at the expense of other citizens) even if they lose the vote about amending section 25 of the Constitution in parliament. The Expropriation Bill (B 4D – 2015) which they submitted before the vote on Tuesday is part of that plan.
  • Opposition parties who want the public to believe that the result of the vote was as a result of them being resolute and their “hard work” or that it proved the successful protection by the current constitutional dispensation underestimate the public insight.The result of the vote merely confirmed the known political policies of the different parties. The sizable number votes of the communist EFF against the amendment do not indicate that they are against expropriation without compensation, but because they want ALL property to be allocated to the state without compensation.
  • The threat by the ANC and their communist allies like the EFF to private ownership is not over by a long shot. Section 1 of the said Expropriation Bill provides that “property” in that Bill must be understood in terms of the (now unamended) section 25 of the Constitution. The unamended Section 25 (4)(b) of the Constitution provides that “property” is not confined to land. In addition, in terms of the unamended section 25(4)(a) of the Constitution expropriation of property in the “public interest” includes expropriation as part of land redistribution. Motshekga’s words should be understood in that context.

The Afrikaner Self-determination Party is not fooled by the result of this vote in parliament. The party warns fellow South Africans that we have to prepare for a continued onslaught against our private ownership by the ANC and its allies.