Donald Trump Trail

SUBJECT: ACQUITTAL OF PRESIDENT TRUMP IN SECOND IMPEACHMENT TRIAL

The Afrikaner Self-determination Party (“AFRSP”) congratulates President Trump on his acquittal on Saturday 13 February 2021 by the Senate of the United States of America in the second impeachment trial initiated by the Democratic Party and certain Republican Party members.

President Trump has been the first president of the United States of America in decades who so clearly put the interests of ordinary Americans first in everything that he did as president.

We salute the Republicans who stood by their leader during the impeachment process in both the House of Representatives and in the Senate for their loyalty and courage to do what is best for their country and the American people. To see the courageous Representatives and Senators stepping up to the challenge presented by the so-called “Democrats” was inspirational for non-American patriots worldwide.

In sharp contrast, the few disloyal, ambitious Republicans who turned against their leader when he was under attack by the party who are apparently attempting to turn the USA into a communist state, deserve no respect.

                                           (Afrikaanse weergawe onderaan)

PRETORIA, SOUTH AFRICA

15 February 2021

ISSUED BY ADVOCATE JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF-DETERMINATION PARTY

Adv Jurg Prinsloo SC

 

Adv Jurg Prinsloo SC
Leier

                                                 (English version above)

PRETORIA, SUID-AFRIKA

15 Februarie 2021

UITGEREIK DEUR ADVOKAAT JURG PRINSLOO SC, LEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY

 

ONDERWERP: VRYSPRAAK VAN PRESIDENT TRUMP IN DIE TWEEDE STAAT VAN BESKULDIGING VERHOOR

Die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP”) wens President Trump geluk met sy vryspraak op Saterdag 13 Februarie 2021 deur die Senaat van die Verenigde State van Amerika in die tweede staat van beskuldiging verhoor wat deur die Demokratiese Party en sekere Republikeinse Party-lede aangevoer is.

President Trump was die eerste Amerikaanse president in dekades wat so duidelik die belange van gewone Amerikaners eerste gestel het in alles wat hy as president gedoen het.

Ons salueer die Republikeine wat by hul leier bly staan het gedurende die beskuldigingsproses in sowel die Huis van Verteenwoordigers as die Senaat vir hul lojaliteit en dapperheid om te doen wat in die beste balang van hul land en die Amerikaanse nasie is. Om te sien hoe hierdie dapper Verteenwoordigers en Senatore die uitdaging tegemoet gegaan het wat deur die  sogenaamde “Demokrate” gestel is, was inspirerend vir nie-Amerikaanse patriotte wêreldwyd.

In skerp kontras daarmee verdien die enkele dislojale, ambisieuse Republikeine wat teen hul leier gedraai het terwyl hy onder aanval was van die party wat oënskynlik probeer om Amerika in ʼn kommunistiese staat te omskep, geen respek nie.