Voortrekker monument

Erfenisdag 24 September 2020

Mediaverklaring: Pretoria – 25 September 2020. Geen embargo (English text below)

Die wanhopige pogings van Mnr Cyril Ramaphosa om die steun van die mees radikales in die ANC te verkry, raak al meer lagwekkend.

Dit blyk onder andere uit sy amptelike toespraak op Erfenisdag 24 September 2020 waarin hy probeer om sy kommunistiese regering se skreiende skandes weg te steek agter wanvoorstellings oor die geskiedenis en sy belofte om alle sogenaamde “monumente en standbeelde wat Suid-Afrika se verdelende verlede verheerlik” in die land te verwyder en “nuwe” standbeelde en monumente op te rig.

Hy stel klaarblyklik nie meer belang daarin om vir die wêreld weg te steek dat hy nie versoening met ligvellige mense in Suid-Afrika soek nie. Hy misbruik belangrike herdenkingsdae soos Versoeningsdag en nou Erfenisdag om kwade gevoelens aan te wakker teen ligvelliges. En in hierdie proses skroom hy nie om wanindrukke te skep nie.

Hy gee voor dat die geskiedenis vòòr sy party se bewindsoorname een van “vooroordeel en uitsluiting” was.

Hy verswyg ook dat die ligvellige Suid-Afrikaanse regerings vòòr 27 April 1994 tien donkervellige inheemse nasies se tradisionele grondgebiede wetlik uit die grondgebied van die groter Suid-Afrika vir daardie volke gepartisioneer en gereserveer het om daarin volkome vry te kon word en om hul volle potensiaal as volke te kon uitleef.

 Hy verswyg ook dat die ligvellige Suid-Afrikaanse belastingbetalers jaarliks aan daardie state  biljoene rand uit die Suid-Afrikaanse begroting betaal het om noodsaaklike staatssinstellings vir daardie volke, soos skole, universiteite, hospitale, howe, paaie, lughawens, fabrieke, sport- en kultuursentrums in daardie volkstate te vestig. Hy verswyg ook die feit dat miljoene donkervellige Suid-Afrikaners en buitelanders steeds te alle tye in “wit” Suid-Afrika gewerk het.

Hy maak weereens die bewering dat sy regering ǹ verenigde, nie-rassige nasie wil bou. Dit word weerspreek deur sy bekende wanvoorstellings oor plaasmoorde op blanke boere en oor die bedoelings waarmee die Voortrekkers Natal in 1838 binne gegaan het en waarom die Slag van Bloedrivier op 16 Desember in daardie jaar plaasgevind het, sy opsweping teen ligvelliges oor ligvelliges se grondbesit, sy uitgesproke voorneme om ligvelliges se grond sonder

vergoeding te onteien en sy regering se voortslepende rasse-diskriminasie teen die ligvellige minderheid in Suid-Afrika onder die dekmantel van  sogenaamde regstellende aksie en “swart ekonomiese bemagtiging”.

Mnr Ramaphosa bluf niemand meer nie. Sy regering wil die standbeelde en monumente wat die bevolking kan herinner aan die land se suksesverhaal vòòr die kommunistiese ANC-bewindsoorname in 1994, verwyder.

Die vervalle staatsinfrastruktuur op alle terreine, staatskorporasies en die land se bankrotskap, rekord werkloosheid, wydverspreide korrupsie en algemene ineenstorting van wet en orde in die land is sy regering se monumente.

Uitgereik deur : Jurg Prinsloo SC

Leier, Afrikaner Selfbeskikking Party

Kontaknommer: 0824142687

Media statement. No embargo (Afrikaans text above)

Pretoria

25 September 2020

Subject : Heritage Day 24 September 2020.

The frantic efforts of Mr Cyril Ramaphosa to gain the support of the most radical people in the ANC get increasingly laughable.

This appears amongst other things from hos official speech on Heritage day 24 September in which he attempts to hide his communist government’s scandals behind misrepresentations about the history and his promise to remove all “monuments and statues which glorify the country’s divided past” and to erect new statues and monuments.

He clearly is not interested to hide the fact to the world that he does not seek reconciliation with the light-skinned people of South Africa. He abuses important commemoration days like Reconciliation Day and now Heritage Day to whip up bad feelings against light-skinned people. And in this process he does not hesitate to create wrong impressions.

He pretends that the history before his party came to power was one of “prejudice and exclusion”.

He does not mention the fact that the light-skinned governments of South Africa legally partitioned the historical homeland areas of the ten main indigenous dark-skinned nations out of the territory of the greater South Africa and exclusively reserved them for each of those nations to become absolutely free and to develop to their full potential as a nation.

He also does not mention that the light-skinned South African taxpayers annually paid billions of rand from the South African budget to install essential state institutions in those nation states, like schools, universities, hospitals, courts, roads, airports, factories, sport- and culture centers. He also does not mention that millions of dark-skinned South Africans and foreigners at all relevant times also worked in “white” South Africa.

He repeats the allegation that his government wants to build a united, non-racial nation. This is contradicted by his well-known misrepresentations about farm murders on light-skinned farmers and the intentions with which the Voortrekkers entered Natal in 1838,

the reason why the Battle of Blood River occurred on 16 December that year, his incitement against light-skinned South Africans in respect of their possession of land, his pronounced intention to expropriate light-skinned people’s land without compensation and his government’s

continuing racial discrimination against the light-skinned minority in South Africa under the guise of so-called affirmative action and “black economic empowerment”.

Mr Ramaphosa does not bluff anybody anymore. His government wants to remove the statues and monuments which can remind the population of the country’s success story before the communist ANC take-over in 1994.

The dilapidated state infrastructure everywhere, the bankruptcy of state owned enterprises and the state itself, record unemployment, rampant corruption and general collapse of law and order in the country are his government’s monuments.

Released by: Jurg Prinsloo SC

Leader, Afrikaner Self-determination Party

Contact number:  0824142687.