anc

MEDIAVERKLARING: DIE SOGENAAMDE “BLACK FRIDAY” KAMPANJE VAN DIE ANC / SA KOMMUNISTIESE PARTY / COSATU

Op Donderdag 4 Junie 2020 is daar in die media aangekondig dat die ANC / SA Kommunistiese Party / COSATU Alliansie ǹ sogenaamde “Swart Vrydag” kampanje gaan loods na aanleiding van die onlangse dood van ene George Floyd in die VSA.

Soos Suid-Afrikaners waarskynlik al gewoond geword het, probeer die Alliansie politieke munt slaan uit die oënskynlike dood van hierdie man met ǹ donker vel aan die hand van ǹ ligvellige man in polisie-uniform tydens ǹ arrestasie in Amerika.

 Die skynheilgheid van hierdie kampanje is in die oog lopend.

Volgens Times Live het Jesse Duarte, die Adjunk-Sekretaris Generaal van die ANC, gesê ”The USA, and its African American community in particular, has played a critical role in our own struggle against the institutionalised racism of apartheid”.

Dit is dieselfde Jesse Duarte wat onlangs gekla het oor die heersende rassisme in die ANC.

Die ANC is die organisasie wie se mees prominente leidster  en die persoon wat hulle “Die Moeder van die Nasie” noem, Winnie Mandela, toe die vrou van Nelson Mandela, in die 1980’s die “halssnoer” manier van moord van mense met donker velle in die openbaar aangemoedig het. Sewehonderd mense met donker velle is in daardie tyd op daardie barbaarse wyse deur skares boewe, insluitend baie jong tienderjariges, vermoor.

Winnie Mandela is later deur die Alliansie vereer met ǹ pos as parlementslid.

Die ANC-leier en president van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa, het blatant gelieg toe hy onlangs aan president Donald Trump van die VSA gesê het dat geen blanke boere in Suid-Afrika vermoor word nie, terwyl dit in Suid-Afrika bekend is dat meer as duisend blanke Suid-Afrikaanse plaasboere op daardie stadium reeds in plaasmoorde vermoor is – gewoonlik op dierlike terroristiese wyse – en die ANC-regering deeglik daarvan bewus was.

Deur die rassistiese B-BBEE wetgewing en ander soortgelyke wetgewing diskrimineer die ANC-regering reeds dekades lank teen potensiële werknemers met ligte velle en in besigheid. Gevolglik het meer as honderdduisend meestal jong Suid-Afrikaners met ligte velle al uit Suid-Afrika geëmigreer in ǹ poging om ǹ lewe in ander lande te probeer maak.

Die ANC het aangekondig dat hy ligvellige mense se eiendom wil onteien sonder vergoeding en het reeds begin met die proses om dit te probeer vermom as wettig deur die voorgenome wysiging van artikel 25 van die SA Grondwet.

Niks kan die ANC se rassistiese karakter wegsteek nie, en dit sluit die skynheilige “Swart Vrydag” kampanje in.

MEDIA STATEMENT

PRETORIA, SOUTH  AFRICA

6 JUNE 2020

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC Leier

ISSUED BY JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF- DETERMINATION PARTY

FOR IMMEDIATE RELEASE

 SUBJECT: THE SO-CALLED “BLACK FRIDAY’ CAMPAIGN OF THE ANC / SA COMMUNIST PARTY / COSATU

On Thursday 4 June 2020 it was announced in the media that the ANC / SA COMMUNIST PARTY / COSATU Alliance will launch a so-called “Black Friday” campaign as a result of the recent death of one George Floyd in the USA.

As South Africans have now become used to, the Alliance tries to score political points out of the apparent death of a man with a dark skin at the hands of a man with a pale skin in uniform during an arrest in the USA.

The hypocrisy of this campaign is striking.

According to Times Live, Jesse Duarte, the Deputy Secretary General of the ANC, said: “The USA, and its African American community in particular, has played a critical role in our own struggle against the institutionalised racism of apartheid”.

This is the same Jesse Duarte who recently complained about the prevalent racism in the ANC.

The ANC is the organisation whose most prominent female leader, who they call “The Mother of the Nation” Winnie Mandela , then wife of Nelson Mandela, in the 1980’s

publicly encouraged the murder of people with dark skins in the “necklace” way. Seven hundred people with dark skins were murdered by mobs of thugs, including very young teenagers, in that barbaric way in that period.

Winnie Mandela was later honoured by the Alliance with a seat in Parliament.

anc
ANC

The ANC leader and president of South Africa, Cyril Ramaphosa, blatantly lied to the leader of the Free World when he recently told president Trump of the USA that no white farmers were murdered in South Africa, while it was known in South Africa that more than a thousand South African farmers with pale skins had already been murdered – usually in animalistic terrorist fashion – in farm murders at that stage and that the ANC government was fully aware of it.

By means of the racist B-BBEE legislation and other similar legislation the ANC government has been discriminating against potential employees with pale skins and against  people with pale skins in business. As a result of this, hundreds of thousands of mostly young South Africans with pale skins have emigrated from South Africa in an attempt to make a living in other countries.

The ANC has announced that it intends to expropriate the property of people with light skins without compensation and it has already started the process to try to disguise it as legal by amending section 25 of the South African Constitution.

Nothing, including the hypocritical “Black Friday” campaign, can hide the racism of the ANC.