Twitter

Geagte gebruiker eem asb kennis dat ons huidiglik op geen ander sosialle netwerkke betrokke is nie., behalwe op Facebook.

Die Instagram rekening wat wel bestaan word tans nie deur ons beheer nie. Daar sal ‘n nuwe profiel in die toekoms geskep word.

Baie dankie vir u ondersteuning.

U kan wel van ons portofielië op Facebook besoek en gbruik.

Sien die nuutste facebook toevoegings hieronder

Die sekretaris van die dagbestuur van die Afrikaner Selfbeskikking Party, meneer Henry White, is op Dinsdag 6 Julie 2021 na ń kort siekbed oorlede. Henry was in woord en daad ń inspirerende Christen-volksgenoot en mede-stryder vir ons selfbeskikking. Ons dank ons Vader vir die tyd wat hy aan ons gegee is. Die party betuig graag sy opregte meegevoel met al Henry se familie en vriende. ... See MoreSee Less
View on Facebook
afrikanerselfbeskikkingparty.co.za/program-van-beginsels/Program van BeginselsOns glo in God Drie-enig, erken Sy oppergesag, beskikking oor, en leiding in, die lotgevalle van volke. Ons aanvaar in gehoorsaamheid die Bybel, as onfeilbare Woord van God, as die norm en rigsnoer vir alle uitinge van ons volkslewe.Ons handhaaf Christelik-nasionale beginsels oor die volle spektrum van ons volkslewe met erkenning en inagneming van godsdiens- en gewetensvryheid.Ons handhaaf die selfbeskikkingsreg van alle volke en ons beywer ons vir die afsonderlike voortbestaan van ons volk, die Afrikanervolk, as ‘n vrye volk in sy eie vaderland onder sy eie regering.Ons aanvaar die feit van ekonomiese interafhanklikheid van volke en die noodsaaklikheid van samewerking, beraadslaging en wedersydse hulpverlening. Die politieke onafhanklikheid van ons volk moet hierin egter gehandhaaf word.Ons beywer ons vir die mobilisering van ons volk om op elke lewensterrein ‘n vrye, weerbare volk te wees. Ons beywer ons vir ons volk se veiligheid en sal enige vorm van onwettige aggressie teen ons volk met alle mag tot ons beskikking beveg.Ons handhaaf Afrikaans as ons volk se taal en sal alle anderstaliges se tale respekteer.Ons beskou ‘n billike geografiese ordening as noodsaaklik vir die afsonderlike politieke uitlewing van verskillende volke, as waarborg vir eie vryheid, en as bolwerk teen ‘n vernietigende magstryd tussen volke.Ons skryf nie aan ander volke voor met betrekking tot hulle grondwetlike ontwikkeling nie, maar ons beskou gebiedskeiding as noodsaaklik vir die daarstelling van aparte vryheid en selfbeskikking van ons volk.Ons verwerp enige neiging tot ‘n diktatuur of staats-absolutisme, dit wil sê, die ondermyning van die demokratiese regte en vryhede van ons volk, en ons verbind ons tot die herstel van ons eie volksregering.Ons beywer ons vir arbeidsvrede, vir billike diensvoorwaardes en die bestryding van werkloosheid, en ons sal in die besonder waak oor die regte van sowel die werker as die werkgewer in die arbeidsituasie, die maatskaplike- en politieke lewe.Ons beskou deurlopende selfvoorsiening van die land se stapelvoedselsoorte as ‘n fundamentele uitgangspunt. Ons beskou die landbou as van strategiese belang en beywer ons derhalwe vir ‘n stabiele en selfstandige boeregemeenskap en vir die welvaart van ons landelike bevolking. Ons staan vir die beskerming teen onredelike buitelandse mededinging en vir ‘n doeltreffende handels- en bemarkingsbeleid, met inagneming van die belange van die verbruiker.Ons beskou ‘n doeltreffende staatsdiens as die ruggraat van goeie staatsadministrasie.Ons beywer ons vir ‘n gesonde handels- en nywerheidsbeleid met besondere klem op private inisiatief en die bekamping van monopolieë.Ons beywer ons vir eie doeltreffende veiligheidsdienste en vir sodanige diensvoorwaardes as wat nodig is om voldoende mannekrag en hulle tevredenheid en toewyding te verseker.Ons beywer ons vir ‘n onafhanklike regbank en die toepassing van die gemenereg en ʼn beskaafde regstelsel soos wat dit in ons volkslewe ontwikkel het.Ons beskou Christelik-volkseie onderwys, met moedertaal-onderrig, as noodsaaklik vir ons volk.StreweDie AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY is onherroeplik verbind tot die verkryging van ons volk se vryheid in ons vaderland onder ons eie regering. ... See MoreSee Less
View on Facebook
WEES TROTS EN STAAN OP AFRIKANERHoekom moet ons skaam wees vir wie en wat ons is en wat ons bereik het van 1652 af.Daar is na 1994 die persepsie dat ons aandadig was aan verskeie misdrywe. Een daarvan is Malema en die ANC se verkondiging dat ons grond gesteel het. Malema moet gerus navorsing gaan doen oor die geskiedenis en sal dan tot die besef kom, dat hyself ook 'n "settler" van Noord-Afrika af is.Ons het van 1652 af die land opgebou met vernuf en deursettingsvermoë tot een van die modernste state in Afrika. Daar was niks afgebreek nie, ons het net opgebou.Ons as Afrikaner Volk moet weer opstaan en ons laat geld in hierdie land en ophou om soos 'n klein hondjie stert tussen die bene rond te loop oor die skuldgevoel wat die vyandige liberale en kommuniste in ons kele afdruk en wat ons laat glo dat ons die slegte burgers is van die land.Dit kan net gedoen word as die volgende elemente teenwoordig is in ons mense:1 WEES TROTS1.1) Wees trots op JOUSELF vir wie en wat jy is, dat jy ‘n witman is en nie skaam is om dit te sê nie.1.2) Wees trots dat jy DEEL IS VAN 'N VOLK en nie net ‘n opdrifsel van die samelewing is, soos ons liberale teenstanders wil hê ons moet wees nie. Wees trots op waar jy vandaan kom, daar is niks om oor skaam te wees nie.2 GELOOF Jy moet ‘n vaste geloof hê, dat die DROOM om jouself te regeer verwesentlik sal word met harde werk en met die hulp van ons Hemelse Vader.3 ERFENISWees trots op jou erfenis. Ons het niks om oor skaam te wees nie.Ons Voorvaders het nie die ander volke uitgewis nie, maar inteendeel hulle beskerm teen hulle eie mense en vir hulle vryheid gegun in hulle eie state.4 GESKIEDENIS Wees weer bewus van jou geskiedenis. Neem uit die verlede wat goed is en bou jou toekoms daarop.Die Afrikaner Selfbeskikking Party se beleid is skoon en eenvoudig, ons wil net onsself regeer soos alle vrye Volke in die wêreld. Ons eis net dit op, wat ons ook ander volke gun en wat al opgeis is deur ander.Selfbeskikking is nie 'n droom nie. Daar is al oorloë gevoer om volke se selfbeskikking te behou. Daar is selfbeskikking opgeis in die onlangse verlede, dus moet nie met verskonings kom, dat dit, of dat, ons gaan verhoed om ons Vryheid terug te kry nie.Ons binne die AFRSP wil egter daardie wil in ons Volk wakker maak om weer op te staan en in massas daardie reg opeis. Dit is juis nou relevant, want ons as Volk is geoormerk om uitgewis te word as mens na uitsprake luister van politici soos Malema .Die AFRSP erken en bely die beskikking van God Almagtig in die lotgevalle van volke en nasies, en aanvaar die Heilige Skrif soos vervat in die Bybel as die onfeilbare woord van God. Ons moet egter nie net bid nie, maar ons verstand en kragte gebruik as Afrikaner Volk wat aan ons gegee is en dit juis gebruik om ons uit die gemors te lig, wat geskep is deur verraad van ons eie mense en beloftes wat hulle geweet het nie gestand gehou kan word nie.Die afgelope jaar het duidelik vir ons uitgespel, dat die regerende ANC stel nie in ons as Volk belang nie en sal eerder alles afbreek. Ons kry nie eers die aalmoese nie, net vir die sogenaamde agtergeblewendes word voor gesorg in die grendeltyd.Die tyd om op te staan is nou.Staan op my Volk en wees getel.Willie CloeteOnder LeierAfrikaner Selfbeskikking Partywww.afrikanerselfbeskikkingparty.co.za ... See MoreSee Less
View on Facebook